Három napos Jézus Szíve búcsút tartottak Kalocsán

Immár 157. alkalommal került megrendezésre Kalocsán a hagyományos három napos Jézus Szíve búcsú 2019. június 28-30-a között. Az ünnepi hétvége Bábel Balázs érsek ünnepi nyitó Szentmiséjével vette kezdetét.

                                                                      

1  2

10  12

                                                     25

A főpásztor beszédében kiemelte, hogy Jézus Szíve ünnepe sok húr rezonanciáját szólaltatja meg lelki életünkben. Ősi szó a szív, zsidó-keresztény kultúránkban kiemelt helyet kap. Elmélkedésében a szív jelentéstartalmának különböző szintjeit magyarázta a híveknek. Az elsődleges jelentésében, ha valakinek szív problémái vannak, akkor a kardiológus orvosokhoz fordul, hiszen a szív az a szervünk, melynek a munkája pótolhatatlan. A következő jelentési szint, már a költészet irányába mutat. A gyermeket hordó édesanyára mondják: „szíve alatt hordja gyermekét”. Ténylegesen, biológiailag is igaz, de már bővebb jelentést hordoz, valamiképpen benne van kettejük szeretet kapcsolata. Az irodalmi szinten is számos módon jelenik meg a szív kifejezés, de ehhez már hozzá kapcsolódik az erkölcsi szint is. Gondoljunk csak a „Kőszívű ember fiai” kifejezésre. Az erkölcsi rend az a magaslat már, ahol az értelem, az akarat, sőt az érzelem is megjelenik, és kiszámíthatatlanná teszi az emberi személyt. A Szentírás szintjén a teológiával érintkezik a jelentés tartalma. Az ószövetségi Szentírás utolsó betűje „l”, az első pedig „b”: a „léb” szó pedig a szívet jelenti, hiszen az Isten törvényében benne dobog az Isten szíve. Isten törvénye több, mint jogszolgáltatás, hiszen felcsillan benne az isteni irgalom. Jézus ezt mutatja meg életével, hiszen szelíd és alázatos szívű, akiben nyugalmat talál az ember lelke. A megváltás isteni műve az irgalom, mely a Jézus Szíve szimbólumában jól kifejezhető. Jézus Szíve az üdvösség szimbólumává is vált. Az üdvösségtörténet mindig összefonódik a világ történetével. Az a korszak, amikor Alacoque Szent Margit, és a jezsuiták elkezdték a Jézus Szíve kultuszt, válasz volt a racionalizmusra, amikor azt hitték, hogy az ember egyszerűen értelmével mindent megalkothat, és megmagyarázhat. Ám az értelem erkölcsiség, és hit nélkül a legnagyobb terrorba torkollik, amint azt a francia forradalom megmutatta.

3  4

13   14

A szombati napon egész délutános Szentségimádással ünnepelte a hívő közösség. Az esti ünnepi Szentmisét Csorba Dávid kiskunhalasi káplán, iskolalelkész végezte, aki a kalocsai búcsú történetéből indult ki szentbeszédében. Megemlékezett arról a tragikus történetről, amikor 1887. június 18-án az ország történetének egyik legtöbb áldozatot követelő vízi katasztrófája következett be, a biskói kompkatasztrófában, amikor több, mint kétszázan lelték halálukat a kalocsai búcsúra tartva.

5  6

A búcsú harmadik napján a reggeli Szentmisék után ünnepi körmenetben vonult a hívő sereg a Nagyboldogasszony Főszékesegyházhoz.

15   17

21  22

22  30

24  25

Az Oltáriszentséget a búcsú szervezője és lelki atyja Mészáros István kanonok prépost vitte a menetben. A búcsú főmiséjét hagyományosan a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban rendezték meg, az ünnep főcelebránsa és szónoka idén Fülöp Ernő, a székesegyház kanonok, plébánosa volt.

 8   9

19  20

Beszédében az isteni szív szeretetét a Jó Pásztor képével magyarázta. Az isteni szív szeretete a Jó Pásztor képében mutatkozik be a szentírási olvasmányokban. Elmondta, hogy a pásztorkép nagyon kedvelt volt a próféták között, de a zsoltáros is szívesen használta, mert az isteni szeretet közelségének leírására kifejezetten alkalmas. Az ószövetségi olvasmányban Ezekiel próféta is úgy beszél az Istenről, mint a pásztorról, aki maga gondoskodik a nyájról: ügyel övéire, visszahozza őket mindenünnen, hazavezérli és legelteti őket. Csupa olyan tevékenységet végez, mely megnyugvást jelent a nyájnak. Olyan Istenünk van, aki szeretetből közel jön hozzánk: együtt jár népével, és ez az együtt járás a legbensőségesebb pontig jut el. A Pásztor egy lesz közülünk, tanít és gyógyít minket, elvégzi a megváltásunk művét, és együtt marad velünk, itt marad az Ő Egyházában, itt marad az Oltáriszentségben, az isteni szóban. Itt marad a szentségekben, a közösségben, a papságban. Folytonos jelenléte a megnyugvás forrása. Beszéde folytatásában a szónok Jézus Szívének személyes, és közeli szeretetéről elmélkedett. Jézus szívének szeretete személyes; nem általános szeretet, hanem konkrét, és egyedi. Loyolai Szent Ignác ismételgette folyton: „inkább tettekben, mint nyilvánul meg”, amely elsősorban „adni és nem kapni akar”. Ez a szeretet tehát nem elvont, vagy általános szeretet, hanem minden egyes ember felé irányul. A Jó Pásztor még az életét is kész övéiért áldozni. Ahogy János evangéliuma megjegyzi: minden egyes juhát ismeri, és szereti külön-külön nem tömegként. Mindegyiknek ismeri nevét, gondját, történetét. A virtuális tömegtársadalomban, melyben élünk, könnyen előfordul, hogy az embert elfelejtik, és névtelenségbe süllyed. Életünk néhány számsorozattá silányodik egy adószám, társadalombiztosítása szám, vagy belépési kód fogságában. A személytelen ember arcát nem kell látni. Az arcnélküli, egyéniség nélküli, nem látható embert könnyű vezetni, könnyű eldobni, vagy netán elpusztítani. A halál retorikáját élő világban Jézus Szívének szeretete az „Élet Evangéliuma”. Jézus Szíve nem feledkezik meg senkiről, mindenkit szeret, és névről ismer. Vizsgáljuk meg életünket, hogy nem távolodtunk-e el ettől az életet adó szeretettől. Ha fáradtak vagyunk és elcsigázottak, mint az a tömeg, amelyen Jézusnak megesett a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, akkor jusson eszünkbe a Pásztor ígérete, aki megkeresi, összegyűjti, megmenti mindazt, aki elveszett. Az ünnepi Szentmise a Jézus Szíve Litánia elimádkozásával, majd szentségi áldással ért véget. 

 

   

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf